นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1)


    รายงานการนำสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน
เลขแปลง ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรม