นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1)


    ข้อมูลทั่วไปของนิคมอุตสาหกรรม
No เลขแปลง ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรม Options