นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 (WHA CIE 2)


    รายงานการนำสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน
เลขแปลง ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรม