นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก มาบตาพุด (WHA EIE)


    รายงานการนำสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน
เลขแปลง ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรม