นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง (ESIE Blowdown Holding Pond)


พิกัดติดตั้ง
รายละเอียดของแต่ละพารามิเตอร์
Parameter รายละเอียด
TDS ค่าปริมาณของแข็งละลายทั้งหมดในน้ำ
pH ค่าความเป็นกรดและด่างในน้ำ (ค่ามาตรฐาน : 5.5 - 9)
Temp ค่าอุณหภูมิในน้ำ (ค่ามาตรฐาน : 40 องศาเซลเซียส)

แสดงภาพรวมของแต่ละพารามิเตอร์
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022 - 03/10/2022
พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย สถานะ
TDS 3000 mg/L 885.11 mg/L
ปกติ
pH 5.5 - 9 pH 7.45 pH
ปกติ
Temp 40 °C 28.49 °C
ปกติ

พารามิเตอร์ : TDS (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ TDS
ค่ามาตรฐาน 3000 mg/L
ค่าเฉลี่ย 885.11 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 859 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 913 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : pH (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ pH
ค่ามาตรฐาน 5.5 - 9 pH
ค่าเฉลี่ย 7.45 pH   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 7.4 pH   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 7.51 pH   ปกติ

พารามิเตอร์ : Temp (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ Temp
ค่ามาตรฐาน 40 °C
ค่าเฉลี่ย 28.49 °C   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 28.4 °C   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 28.6 °C   ปกติ

Area Chart - Datetime X-Axis