นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE1 Blowdown Holding Pond)


พิกัดติดตั้ง
รายละเอียดของแต่ละพารามิเตอร์
Parameter รายละเอียด
DO. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า
TDS ค่าปริมาณของแข็งละลายทั้งหมดในน้ำ
pH ค่าความเป็นกรดและด่างในน้ำ (ค่ามาตรฐาน : 5.5 - 9)
Temp ค่าอุณหภูมิในน้ำ (ค่ามาตรฐาน : 40 องศาเซลเซียส)

แสดงภาพรวมของแต่ละพารามิเตอร์
ข้อมูลประจำวันที่ : 11/09/2021 - 11/09/2021
พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย สถานะ
DO. 4 mg/L 4.8 mg/L
ปกติ
TDS 1300 mg/L 0.1 mg/L
ปกติ
pH 5.5 - 9 pH 6.6 pH
ปกติ
Temp 40 °C 0.1 °C
ปกติ

พารามิเตอร์ : DO. (11/09/2021)
ข้อมูลประจำวันที่ : 11/09/2021
พารามิเตอร์ DO.
ค่ามาตรฐาน 4 mg/L
ค่าเฉลี่ย 4.8 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 4.8 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 4.8 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : TDS (11/09/2021)
ข้อมูลประจำวันที่ : 11/09/2021
พารามิเตอร์ TDS
ค่ามาตรฐาน 1300 mg/L
ค่าเฉลี่ย 0.1 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 0.1 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 0.1 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : pH (11/09/2021)
ข้อมูลประจำวันที่ : 11/09/2021
พารามิเตอร์ pH
ค่ามาตรฐาน 5.5 - 9 pH
ค่าเฉลี่ย 6.6 pH   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 6.6 pH   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 6.6 pH   ปกติ

พารามิเตอร์ : Temp (11/09/2021)
ข้อมูลประจำวันที่ : 11/09/2021
พารามิเตอร์ Temp
ค่ามาตรฐาน 40 °C
ค่าเฉลี่ย 0.1 °C   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 0.1 °C   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 0.1 °C   ปกติ

Area Chart - Datetime X-Axis