นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (WHA ESIE2 Effluent)


พิกัดติดตั้ง
รายละเอียดของแต่ละพารามิเตอร์
Parameter รายละเอียด
COD แสดงถึงความสกปรกของนํ้า หาได้จากปริมาณออกซิเจนที่ใช้เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้าโดยวิธีทางเคมี (ค่ามาตรฐาน : 120 mg/L)
BOD แสดงถึงความสกปรกของนํ้า หาได้จากปริมาณของออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้า โดยวิธีทางชีวภาพ (ค่ามาตรฐาน : 15 mg/l)
TSS ปริมาณสารแขวนลอยในนํ้า (ค่ามาตรฐาน : 50 mg/L)
NO3-N ปริมาณไนโตรเจน ในรูปของ ไนเตรต

แสดงภาพรวมของแต่ละพารามิเตอร์
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022 - 03/10/2022
พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย สถานะ
COD 120 mg/L 77.51 mg/L
ปกติ
BOD 15 mg/L 12.18 mg/L
ปกติ
TSS 50 mg/L 42.17 mg/L
ปกติ
NO3-N ไม่มีค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง 3.57 mg/L
ปกติ

พารามิเตอร์ : COD (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ COD
ค่ามาตรฐาน 120 mg/L
ค่าเฉลี่ย 77.51 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 71.93 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 81.68 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : BOD (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ BOD
ค่ามาตรฐาน 15 mg/L
ค่าเฉลี่ย 12.18 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 10.97 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 13.09 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : TSS (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ TSS
ค่ามาตรฐาน 50 mg/L
ค่าเฉลี่ย 42.17 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 39.26 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 44.21 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : NO3-N (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ NO3-N
ค่ามาตรฐาน ไม่มีค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง
ค่าเฉลี่ย 3.57 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 2.43 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 5.05 mg/L   ปกติ

Area Chart - Datetime X-Axis