นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (WHA ESIE4 Effluent)


พิกัดติดตั้ง
รายละเอียดของแต่ละพารามิเตอร์
Parameter รายละเอียด
COD แสดงถึงความสกปรกของนํ้า หาได้จากปริมาณออกซิเจนที่ใช้เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้าโดยวิธีทางเคมี (ค่ามาตรฐาน : 120 mg/L)
BOD แสดงถึงความสกปรกของนํ้า หาได้จากปริมาณของออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้า โดยวิธีทางชีวภาพ (ค่ามาตรฐาน : 15 mg/l)
TSS ปริมาณสารแขวนลอยในนํ้า (ค่ามาตรฐาน : 50 mg/L)
NO3-N ปริมาณไนโตรเจน ในรูปของ ไนเตรต
DO. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า

แสดงภาพรวมของแต่ละพารามิเตอร์
ข้อมูลประจำวันที่ : 20/05/2022 - 20/05/2022
พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย สถานะ
COD 120 mg/L 30.33 mg/L
ปกติ
BOD 15 mg/L 5.85 mg/L
ปกติ
TSS 50 mg/L 7.38 mg/L
ปกติ
NO3-N ไม่มีค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง 0.28 mg/L
ปกติ
DO. 4 mg/l 4.25 mg/l
ปกติ

พารามิเตอร์ : COD (20/05/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 20/05/2022
พารามิเตอร์ COD
ค่ามาตรฐาน 120 mg/L
ค่าเฉลี่ย 30.33 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 0.1 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 42.6 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : BOD (20/05/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 20/05/2022
พารามิเตอร์ BOD
ค่ามาตรฐาน 15 mg/L
ค่าเฉลี่ย 5.85 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 1.3 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 7.6 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : TSS (20/05/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 20/05/2022
พารามิเตอร์ TSS
ค่ามาตรฐาน 50 mg/L
ค่าเฉลี่ย 7.38 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 0.1 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 10.4 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : NO3-N (20/05/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 20/05/2022
พารามิเตอร์ NO3-N
ค่ามาตรฐาน ไม่มีค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง
ค่าเฉลี่ย 0.28 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 0 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 0.4 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : DO. (20/05/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 20/05/2022
พารามิเตอร์ DO.
ค่ามาตรฐาน 4 mg/l
ค่าเฉลี่ย 4.25 mg/l   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 4.8 mg/l   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 7.48 mg/l   ปกติ

Area Chart - Datetime X-Axis