เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง (WHA RIL Cooling Blowdown)


พิกัดติดตั้ง
รายละเอียดของแต่ละพารามิเตอร์
Parameter รายละเอียด
COD แสดงถึงความสกปรกของนํ้า หาได้จากปริมาณออกซิเจนที่ใช้เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้าโดยวิธีทางเคมี (ค่ามาตรฐาน : 120 mg/L)
BOD แสดงถึงความสกปรกของนํ้า หาได้จากปริมาณของออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้า โดยวิธีทางชีวภาพ (ค่ามาตรฐาน : 20 mg/l)
TSS ปริมาณสารแขวนลอยในนํ้า (ค่ามาตรฐาน : 50 mg/L)
NO3-N ปริมาณไนโตรเจน ในรูปของ ไนเตรต
EC ค่าความนำไฟฟ้าของสิ่งสกปรกในน้ำ
TDS ค่าปริมาณของแข็งละลายทั้งหมดในน้ำ
pH ค่าความเป็นกรดและด่างในน้ำ (ค่ามาตรฐาน : 5.5 - 9)
Temp ค่าอุณหภูมิในน้ำ (ค่ามาตรฐาน : 40 องศาเซลเซียส)

แสดงภาพรวมของแต่ละพารามิเตอร์
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/05/2022 - 21/05/2022
พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย สถานะ
COD 120 mg/L 55.79 mg/L
ปกติ
BOD 20 mg/L 2.2 mg/L
ปกติ
TSS 50 mg/L 6.54 mg/L
ปกติ
NO3-N ไม่มีค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง 3.01 mg/L
ปกติ
EC 5000 uS/cm 1867 uS/cm
ปกติ
TDS 3000 mg/l 1106 mg/l
ปกติ
pH 5.5 - 9 pH 7.68 pH
ปกติ
Temp 40 °C 29.47 °C
ปกติ

พารามิเตอร์ : COD (21/05/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/05/2022
พารามิเตอร์ COD
ค่ามาตรฐาน 120 mg/L
ค่าเฉลี่ย 55.79 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 55.79 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 55.79 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : BOD (21/05/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/05/2022
พารามิเตอร์ BOD
ค่ามาตรฐาน 20 mg/L
ค่าเฉลี่ย 2.2 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 2.2 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 2.2 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : TSS (21/05/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/05/2022
พารามิเตอร์ TSS
ค่ามาตรฐาน 50 mg/L
ค่าเฉลี่ย 6.54 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 6.54 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 6.54 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : NO3-N (21/05/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/05/2022
พารามิเตอร์ NO3-N
ค่ามาตรฐาน ไม่มีค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง
ค่าเฉลี่ย 3.01 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 3.01 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 3.01 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : EC (21/05/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/05/2022
พารามิเตอร์ EC
ค่ามาตรฐาน 5000 uS/cm
ค่าเฉลี่ย 1867 uS/cm   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 1867 uS/cm   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 1867 uS/cm   ปกติ

พารามิเตอร์ : TDS (21/05/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/05/2022
พารามิเตอร์ TDS
ค่ามาตรฐาน 3000 mg/l
ค่าเฉลี่ย 1106 mg/l   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 1106 mg/l   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 1106 mg/l   ปกติ

พารามิเตอร์ : pH (21/05/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/05/2022
พารามิเตอร์ pH
ค่ามาตรฐาน 5.5 - 9 pH
ค่าเฉลี่ย 7.68 pH   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 7.68 pH   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 7.68 pH   ปกติ

พารามิเตอร์ : Temp (21/05/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/05/2022
พารามิเตอร์ Temp
ค่ามาตรฐาน 40 °C
ค่าเฉลี่ย 29.47 °C   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 29.47 °C   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 29.47 °C   ปกติ

Area Chart - Datetime X-Axis