เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง (WHA RIL Cooling Blowdown)


พิกัดติดตั้ง
รายละเอียดของแต่ละพารามิเตอร์
Parameter รายละเอียด
COD แสดงถึงความสกปรกของนํ้า หาได้จากปริมาณออกซิเจนที่ใช้เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้าโดยวิธีทางเคมี (ค่ามาตรฐาน : 120 mg/L)
BOD แสดงถึงความสกปรกของนํ้า หาได้จากปริมาณของออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้า โดยวิธีทางชีวภาพ (ค่ามาตรฐาน : 20 mg/l)
TSS ปริมาณสารแขวนลอยในนํ้า (ค่ามาตรฐาน : 50 mg/L)
NO3-N ปริมาณไนโตรเจน ในรูปของ ไนเตรต
EC ค่าความนำไฟฟ้าของสิ่งสกปรกในน้ำ
TDS ค่าปริมาณของแข็งละลายทั้งหมดในน้ำ
pH ค่าความเป็นกรดและด่างในน้ำ (ค่ามาตรฐาน : 5.5 - 9)
Temp ค่าอุณหภูมิในน้ำ (ค่ามาตรฐาน : 40 องศาเซลเซียส)

แสดงภาพรวมของแต่ละพารามิเตอร์
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022 - 03/10/2022
พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย สถานะ
COD 120 mg/L 22.28 mg/L
ปกติ
BOD 20 mg/L 0.82 mg/L
ปกติ
TSS 50 mg/L 2.2 mg/L
ปกติ
NO3-N ไม่มีค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง 0.86 mg/L
ปกติ
EC 5000 uS/cm 1023.22 uS/cm
ปกติ
TDS 3000 mg/l 604.67 mg/l
ปกติ
pH 5.5 - 9 pH 8.04 pH
ปกติ
Temp 40 °C 26.57 °C
ปกติ

พารามิเตอร์ : COD (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ COD
ค่ามาตรฐาน 120 mg/L
ค่าเฉลี่ย 22.28 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 20.44 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 23.2 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : BOD (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ BOD
ค่ามาตรฐาน 20 mg/L
ค่าเฉลี่ย 0.82 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 0.54 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 1.05 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : TSS (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ TSS
ค่ามาตรฐาน 50 mg/L
ค่าเฉลี่ย 2.2 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 1.93 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 2.42 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : NO3-N (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ NO3-N
ค่ามาตรฐาน ไม่มีค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง
ค่าเฉลี่ย 0.86 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 0.57 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 1.23 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : EC (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ EC
ค่ามาตรฐาน 5000 uS/cm
ค่าเฉลี่ย 1023.22 uS/cm   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 996 uS/cm   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 1069 uS/cm   ปกติ

พารามิเตอร์ : TDS (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ TDS
ค่ามาตรฐาน 3000 mg/l
ค่าเฉลี่ย 604.67 mg/l   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 585 mg/l   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 629 mg/l   ปกติ

พารามิเตอร์ : pH (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ pH
ค่ามาตรฐาน 5.5 - 9 pH
ค่าเฉลี่ย 8.04 pH   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 8.04 pH   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 8.05 pH   ปกติ

พารามิเตอร์ : Temp (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ Temp
ค่ามาตรฐาน 40 °C
ค่าเฉลี่ย 26.57 °C   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 26.2 °C   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 27.36 °C   ปกติ

Area Chart - Datetime X-Axis