นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (WHA Rayong 36 Effluent)


พิกัดติดตั้ง
รายละเอียดของแต่ละพารามิเตอร์
Parameter รายละเอียด
COD แสดงถึงความสกปรกของนํ้า หาได้จากปริมาณออกซิเจนที่ใช้เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้าโดยวิธีทางเคมี (ค่ามาตรฐาน : 90 mg/L)
BOD แสดงถึงความสกปรกของนํ้า หาได้จากปริมาณของออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้า โดยวิธีทางชีวภาพ (ค่ามาตรฐาน : 110 mg/l)
TSS ปริมาณสารแขวนลอยในนํ้า (ค่ามาตรฐาน : 50 mg/L)
NO3-N ปริมาณไนโตรเจน ในรูปของ ไนเตรต
DO. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า

แสดงภาพรวมของแต่ละพารามิเตอร์
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/03/2022 - 21/03/2022
พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย สถานะ
COD 90 mg/L 0 mg/L
ปกติ
BOD 110 mg/L 0 mg/L
ปกติ
TSS 50 mg/L 0 mg/L
ปกติ
NO3-N ไม่มีค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง 0 mg/L
ปกติ
DO. 4 mg/l 4.8 mg/l
ปกติ

พารามิเตอร์ : COD (21/03/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/03/2022
พารามิเตอร์ COD
ค่ามาตรฐาน 90 mg/L
ค่าเฉลี่ย 0 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 0 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 0 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : BOD (21/03/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/03/2022
พารามิเตอร์ BOD
ค่ามาตรฐาน 110 mg/L
ค่าเฉลี่ย 0 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 0 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 0 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : TSS (21/03/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/03/2022
พารามิเตอร์ TSS
ค่ามาตรฐาน 50 mg/L
ค่าเฉลี่ย 0 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 0 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 0 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : NO3-N (21/03/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/03/2022
พารามิเตอร์ NO3-N
ค่ามาตรฐาน ไม่มีค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง
ค่าเฉลี่ย 0 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 0 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 0 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : DO. (21/03/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/03/2022
พารามิเตอร์ DO.
ค่ามาตรฐาน 4 mg/l
ค่าเฉลี่ย 4.8 mg/l   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 4.8 mg/l   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 4.8 mg/l   ปกติ

Area Chart - Datetime X-Axis