นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก มาบตาพุด (WHA EIE Effluent)


พิกัดติดตั้ง
รายละเอียดของแต่ละพารามิเตอร์
Parameter รายละเอียด
COD แสดงถึงความสกปรกของนํ้า หาได้จากปริมาณออกซิเจนที่ใช้เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้าโดยวิธีทางเคมี (ค่ามาตรฐาน : 120 mg/L)
TSS ปริมาณสารแขวนลอยในนํ้า (ค่ามาตรฐาน : 50 mg/L)
BOD แสดงถึงความสกปรกของนํ้า หาได้จากปริมาณของออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้า โดยวิธีทางชีวภาพ (ค่ามาตรฐาน : 16 mg/l)

แสดงภาพรวมของแต่ละพารามิเตอร์
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022 - 03/10/2022
พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย สถานะ
COD 120 mg/L 11.3 mg/L
ปกติ
TSS 50 mg/L 9.21 mg/L
ปกติ
BOD 16 mg/L 3.14 mg/L
ปกติ

พารามิเตอร์ : COD (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ COD
ค่ามาตรฐาน 120 mg/L
ค่าเฉลี่ย 11.3 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 9.54 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 18.89 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : TSS (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ TSS
ค่ามาตรฐาน 50 mg/L
ค่าเฉลี่ย 9.21 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 7.69 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 12.65 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : BOD (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ BOD
ค่ามาตรฐาน 16 mg/L
ค่าเฉลี่ย 3.14 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 2.76 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 5.75 mg/L   ปกติ

Area Chart - Datetime X-Axis