นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก มาบตาพุด (WHA EIE High TDS Pond)


พิกัดติดตั้ง
รายละเอียดของแต่ละพารามิเตอร์
Parameter รายละเอียด
COD แสดงถึงความสกปรกของนํ้า หาได้จากปริมาณออกซิเจนที่ใช้เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้าโดยวิธีทางเคมี (ค่ามาตรฐาน : 120 mg/L)
BOD แสดงถึงความสกปรกของนํ้า หาได้จากปริมาณของออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้า โดยวิธีทางชีวภาพ (ค่ามาตรฐาน : 16 mg/l)
TSS ปริมาณสารแขวนลอยในนํ้า (ค่ามาตรฐาน : 50 mg/L)
NO3-N ปริมาณไนโตรเจน ในรูปของ ไนเตรต
TDS ค่าปริมาณของแข็งละลายทั้งหมดในน้ำ

แสดงภาพรวมของแต่ละพารามิเตอร์
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/05/2022 - 21/05/2022
พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย สถานะ
COD 120 mg/L 51.4 mg/L
ปกติ
BOD 16 mg/L 8.03 mg/L
ปกติ
TSS 50 mg/L 13.99 mg/L
ปกติ
NO3-N ไม่มีค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง 7.28 mg/L
ปกติ
TDS 41000 mg/L 8542 mg/L
ปกติ

พารามิเตอร์ : COD (21/05/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/05/2022
พารามิเตอร์ COD
ค่ามาตรฐาน 120 mg/L
ค่าเฉลี่ย 51.4 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 51.4 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 51.4 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : BOD (21/05/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/05/2022
พารามิเตอร์ BOD
ค่ามาตรฐาน 16 mg/L
ค่าเฉลี่ย 8.03 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 8.03 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 8.03 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : TSS (21/05/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/05/2022
พารามิเตอร์ TSS
ค่ามาตรฐาน 50 mg/L
ค่าเฉลี่ย 13.99 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 13.99 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 13.99 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : NO3-N (21/05/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/05/2022
พารามิเตอร์ NO3-N
ค่ามาตรฐาน ไม่มีค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง
ค่าเฉลี่ย 7.28 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 7.28 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 7.28 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : TDS (21/05/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 21/05/2022
พารามิเตอร์ TDS
ค่ามาตรฐาน 41000 mg/L
ค่าเฉลี่ย 8542 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 8542 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 8542 mg/L   ปกติ

Area Chart - Datetime X-Axis