เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL Effluent)


พิกัดติดตั้ง
รายละเอียดของแต่ละพารามิเตอร์
Parameter รายละเอียด
COD แสดงถึงความสกปรกของนํ้า หาได้จากปริมาณออกซิเจนที่ใช้เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้าโดยวิธีทางเคมี (ค่ามาตรฐาน : 120 mg/L)
BOD แสดงถึงความสกปรกของนํ้า หาได้จากปริมาณของออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้า โดยวิธีทางชีวภาพ (ค่ามาตรฐาน : 20 mg/l)
TSS ปริมาณสารแขวนลอยในนํ้า (ค่ามาตรฐาน : 50 mg/L)
NO3-N ปริมาณไนโตรเจน ในรูปของ ไนเตรต

แสดงภาพรวมของแต่ละพารามิเตอร์
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022 - 03/10/2022
พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน ค่าเฉลี่ย สถานะ
COD 120 mg/L 40.82 mg/L
ปกติ
BOD 20 mg/L 4.71 mg/L
ปกติ
TSS 50 mg/L 12.27 mg/L
ปกติ
NO3-N ไม่มีค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง 4.66 mg/L
ปกติ

พารามิเตอร์ : COD (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ COD
ค่ามาตรฐาน 120 mg/L
ค่าเฉลี่ย 40.82 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 34.4 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 73.6 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : BOD (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ BOD
ค่ามาตรฐาน 20 mg/L
ค่าเฉลี่ย 4.71 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 1.9 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 5.6 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : TSS (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ TSS
ค่ามาตรฐาน 50 mg/L
ค่าเฉลี่ย 12.27 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 9.9 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 17.4 mg/L   ปกติ

พารามิเตอร์ : NO3-N (03/10/2022)
ข้อมูลประจำวันที่ : 03/10/2022
พารามิเตอร์ NO3-N
ค่ามาตรฐาน ไม่มีค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง
ค่าเฉลี่ย 4.66 mg/L   ปกติ
ค่าต่ำสุดที่วัดได้ 3.99 mg/L   ปกติ
ค่าสูงสุดที่วัดได้ 8.03 mg/L   ปกติ

Area Chart - Datetime X-Axis