นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 (WHA CIE 2)


    ข้อมูลทั่วไปของนิคมอุตสาหกรรม
No เลขแปลง ชื่อผู้ประกอบอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรม Options